How to reach

Center For Basic Science, Raipur (CG)

Pt. Ravishankar Shukla University
Amanaka G.E.Road, Raipur
Chhattisgarh (India) - 492010
Phone: 0771-2262649
Email: cbs.raipur@prsu.org.in